اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک

‌ ای دل ریش مرا با لب تو حقّ نمک