خوش خبر باشی ای نسیم شمال

شَمَمت روحِ وَدادٍ وَ شَمتُ برق وصال

دارای جهان نصرت دین خسرو کامل

به عهد گل شدم از توبه شراب خجل

اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول

هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل

‌ ای رُخت چون خُلد و لَعلَت سَلسَبیل