زبان خامه ندارد سر بیان فراق

مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق