می دمد صبح و کِلَّه بست سحاب

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب