غزل شماره ۱۹۴

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رویان قرار دل چو بستیزند بستانند
به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند بفشانند
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
سرشک گوشه گیران را چو دَریابند دُر یابند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
ز چشمم، لعل رُمّانی چو می خندند می بارند
ز رویم راز پنهانی چو می بینند، میخوانند
چو منصور از مراد آنان که بَر، دارند بر دارند
که با این درد اگر در بند درمانند درمانند
درین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند، ناز آرند
بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند

با یک اتفاق کوچک خیلی زود از پا در می افتی و فکر می کنی دیگر کارت تمام است. همه ی کارهایت نیمه تمام باقی مانده است. خودت می دانی اگر اراده کنی همیشه بهترین ها مال توست ولی تنبلی کرده و تدبیر کارت را به دست دیگری می سپاری. خودت را کنار نکش و همیشه در میدان کار و کوشش باش. تو موفق می شوی.