غزل شماره ۱۶۳

گل بی رُخ یار خوش نباشد
بی باده، بهار خوش نباشد
طرف چمن و طوافِ بستان
بی لاله عذار خوش نباشد
رقصیدن سرو و حالتِ گل
بی صوتِ هزار خوش نباشد
با یار شکرلبِ خوش اندام
بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دستِ عقل بَندد
جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقدِ محقّرست حافظ
از بهر نثار خوش نباشد

ظاهر زیبا و جمال بی عیب بدون سیرت پاک ارزشی ندارد پس فقط به ظواهر تکیه نکن و رفتار و ادب و اخلاق را نیز مد نظر داشته باش. هیچ گلی بی خار نیست. تو هم سعی کن ایرادهای خود را برطرف نمایی. در انتخاب نیز، تشخیص درست با توست. زیاد دقت کن.