غزل شماره ۱۴۸

یارم چو قدح به دست گیرد
بازار بتان شکست گیرد
هر کس که بدید چشم او گفت
کو محتشمی که مست گیرد
در بحر فتاده ام چو ماهی
تا یار مرا به شست گیرد
در پاش فتاده ام به زاری
آیا بّوَد آنکه دست گیرد
خرّم دل آنکه همچو حافظ
جامی زِ می اَلَست گیرد

شما از کلیه ی رقیبان خود سبقت می گیرید و همه را از میدان به در می کنید. شانس پیروزی در دست خودتان هست. آن را گم نکنید یا نگذارید رقیبان آن را از دستتان بربایند.