غزل شماره ۱۳۱

بیا که تُرک فلک خوان روزه غارت کرد
هلال عید به دور قدح اشارت کرد
ثواب روزه و حجِ قبول آنکس برد
که خاکِ میکده‌ی عشق را زیارت کرد
مقامِ اصلی ما گوشه خرابات است
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد
بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل
بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد
نماز در خَمِ آن ابروانِ محرابی
کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
فغان که نرگس جمّاش شیخِ شهر امروز
نظر به دُردکشان از سر حقارت کرد
به روی یار نظر کن ز دیده منّت دار
که کار دیده، نظر از سر بصارت کرد
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

کسب و کارتان پررونق می شود و به سود کلانی دست پیدا می کنید. در حال معامله زهد و تقوی را کنار نگذارید چون برکت مالتان از بین می رود. به زیارت مکه ی مکرمه می روید. به کسی به چشم حقارت نگاه نکنید تا همیشه مقام و منزلت داشته باشید.