غزل شماره ۳۴

رواق منظر چشم من آشیانه تست
کرم نما و فرودآ که خانه خانه تست
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه های عجب زیر دام و دانه‌ی تست
دلت به وصل گل ای بلبل سحر خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه‌ی تست
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که این مفرّح یاقوت در خزانه تست
به تن مقصّرم از دولت ملازمتت
ولی خلاصه جان خاک آستانه‌ی تست
من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
در خزانه به مُهرِ تو و نشانه‌ی تست
تو خود چه لعبتی‌ ای شهسوار شیرین کار
که توسنی چو فلک رام تازیانه تست
چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز
از این حیل که در انبانه بهانه‌ی تست
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه‌ی تست

تو مقبول درگاه خداوندی و رحمت او شامل حالت می باشد. دولت و عزت نصیب تو شده و به لطف خداوند است که به ثروت می رسی. کاری را که می خواهی انجام بدهی بسیار سودمند است اما مواظب باش، خدا را فراموش نکنی که هر چه داری از اوست. همه در مقابلت هیچ اند پس از قدرت خود بصورت تازیانه استفاده نکن.